یک استاد نباید زمـانـی که خودش برای دانشجو ارزشـی قائـل نیست، نگران نتیجــه ی پرشــدن فرم های «ارزشـیابـی» خود توسط دانشجویــان باشد.
یک استاد نباید در چشــم 30-40 شاگــرد زل بزنـد و حقـایق را وارونـه جـلوه دهــد.
یک استاد نباید فراموش کند که روزی خــودش نیز دانشجو بوده است.
یک استاد نباید به خاطر استـــاد بودن جــــو گیر شود تا حدی کـه خانم های دانشــجو را به نام کوچـک صدا کند.
یک استاد نباید در حضـور دانشجویان، پشت ســر همکـارانش صفحــه بگذارد و نـان آنهـا را آجــر کند.
یک استاد نباید از سخــتی امتحان پایــان ترمـــش به عنوان اسلحــه ای برای تهــدید دانشجو استـفاده کــند.
یک استاد نباید از این که روزی عــلم دانشجویـــان به سطح او برســد واهمــه داشته باشد.
 یک استاد نباید وقــتی جواب سـؤالــی را نمی داند، بـرای تـرس از آبرو ریــزی جوابی من درآوردی بـــدهـد.
یک استاد نباید گـروه های درسی دانشجویـی را خودش تعییـــن کند.
یک استاد نباید به جای اینکه دانـشجـویان را برای برای برطــرف کردن چـالش های رشته شــان تشویق کند، بالعکــس آنها را از رشتــه ی تحصیــلی خود دلسـرد و گاهی بیزار کـند.
یک استاد نباید منـتـــظر روزی باشـد که چند دانشـجوی خـاص برای التمــاس نمـره نزد او بـروند و او هـم به ریششــان بخنــدد.
یک استاد نباید رطب خـورده ای باشـد که مـنع رطـب کند.
یک استاد نبـاید بـه دانشــجویـی که به خـاطـر طی کـردن 150 کیــلومــتر مسیـر خــانه تا دانـشگاه، تأخـیـر کــرده اسـت؛ بگــویـد: «بـــرو هـمون جایــی که تـا حـالا بـــودی!!»
♥ یک استـاد چگــونه بـایـــد باشد:

یک استاد بـاید مثل یک آدم حسابـی از کـسانی که در مورد موضــوعی بیشــتر می فهمنـد، نظـر بخواهـد.
یک استاد بـاید تــمام دانشجویـانی را که درس نخوانده انـد را مردود کنـد نه فقط یک عـدّه را سـر یک موضـوع خـاص.
یک استاد بـاید بیش از هـر چیزی روی رشتـه ی تحصیـلی خود تعصب داشته باشـد.
یک استاد بـاید بـا دانشــجو همچون پدر و مادری دلسـوز برخـورد کندو تمام تلاش خود را برای ایجـاد انگیزش در او به کار گیــرد.
یک استاد بـاید در آخـرین روز تـدریسـش از دانشجـویان لوح یادبــود بگیــرد نه از دانشــگاه.
یک استاد بـاید تصویــر ذهنی خوبــی از خود در صدهــا دانشجو یــا همـکار ایجاد کنــد.
یک استاد بـاید عـلم خویش را درون ذهن خود محفوظ دارد نه در پاورپوینت و اینگونه وسایل که به خـاطر جا گذاشتن فلش یا خرابی کیــس و...، یک کلاس بلاتکلیــف بمانـد.
یک استاد بـاید تفـاوت بین دانــشجـو و دانش آمـوز را خوب بدانــد.

منبع: www.midwifery87shz.blogfa.com

برچسب ها : استاد .دانشگاه  ,