ورود خودجوش دانشجویان معترض به سفارت انگلیس

 

سفارت انگلیس از دانشجویان معترض تخلیه شد