به کدامین گناه .... میکشند. می سوزانند . زن .کودک.پیر.جوان .
آیا دیگرحامی حقوق بشری نیست که دم برآورد ؟ تجاوز به ناموس مسلمانان. قتل عام .سوزاندن خانه و کاشانه .بیرون راندن از سرزمین اجدادی . فقط به بهانه کشته شدن یک بودایی در درگیری با یک مسلمان . کجایند حامیان دروغگوی حقوق بشر ؟ ای مسلمانان اتحاد .اتحاد .

کشتار مردم مسلمان میانمار Killing Muslim people of MyanmarKilling Muslim people of Myanmar کشتار مردم مسلمان میانمارکشتار مردم مسلمان میانمار Killing Muslim people of MyanmarKilling Muslim people of Myanmar کشتار مردم مسلمان میانمار