مجری بی سواد شبکه BBC    : کشورهای ...وایران جعلی هستند!!

البته نیازی به پاسخ دادن به این هزلیات مجریان مست ونیمه مست شبکه نخ نما شده  BBc نیست .اما برای عده ای که اطلاع کافی از تاریخ ایران ندارند کافیست یک مثال ازقدمت ایران بزنیم که گردانندگان شبکه دروغگوی BBc کاملا آن را به یاد دارندو خود پوشش تصویری داده اند . هر چند تاریخ ایران به گذشته های بسیار دورتر از آن می رسد .

باید گفت ای مجری بی سواد ،  فراموش کردی دست نشانده خودتان یعنی محمد رضا شاه که پدرش را خودتان از قزاقی به شاهی گماردید در قبل از انقلاب اسلامی درسال 1350 دوهزاروپانصدمین سال پادشاهی در ایران را درحضورسران وپادشاهان 69 کشور دنیا جشن گرفت؟!  فکر کنم همین مثال کافی باشه .چون اگربخواهیم به دورتر اشاره کنیم باید بگوییم آن روزی که ایران تمدن داشت جزیره ای به نام انگلیس هنوز از آب سر بیرون نیاورده بود .

برچسب ها : سیاسی  ,