دقایقی است که فینال جام بیستم بین آلمان و آرژانتین آغاز شده و حد اکثر  120 دقیقه دیگر جام در دستان قهرمان بالای سر می رود و...
میلیاردها نفر چشم به تلویزیون دوخته اند تا ببینند کدام تیم چگونه گل می زند . کمی آنطرف تر هم دو تیم در حال مبارزه هستند . مردم مظلوم و بی دفاع غزه و غاصبان صهیونیست . نمی دانم چند نفر خبرهای این مبارزه ی نابرابر را دنبال می کنند . اسرائیل که با استفاده از هیاهوی جام جهانی صدها تن مواد منفجره را برسر مسلمانان روزه دار می ریزد و کودکان مظلوم را به خاک وخون می کشد . داستان غزه و اسرائیل را همه می دانند . نکته اینجاست که: 
چرا اگر برزیل 7 گل از حریفش می خورد فریادو فغان همه بلند می شود و دلها به حال برزیل و بچه های فوتبال دوست آن می سوزد و در تمام روزنامه های دنیا چشمهای اشکبار کودکان برزیلی می شود تیتر اول آن . اما صور ت آغشته به خود کودک فلسطینی پشت توپ جام جهانی  پنهان می ماند و کسی نمی بیند که چگونه آتش بمبهای اسرائیلی آن را سوزانده است . حضور اسرائیل غاصب در آفساید در باریکه غزه از زمین و هوا ودریا به چشم نمی آید و کسی خطا نمی گیرد . کجایند داورهای بین المللی . کجایند آنها که برای چشمهای اشکبار کودک برزیلی دل می سوزانند . آیا نمی بینید بدنهای پاره پاره مردم بی دفاع غزه را؟ نمی بینید خانه های ویران شده آنها را ؟ به چه گناهی باید اینچنین به خاک وخون کشیده شوند ؟ پس کجاست داوری و هیات داوری که ادعای هدایت دنیا را در دهکده جهانی دارند ؟ آیا کودکان فلسطین نباید فینال جامتان را ببینند؟ آیا نباید از فرزند ناخلفتان بخواهید که اگر مرد میدان است در میدان نبرد رو در روی مبارزین فلسطینی به مبارزه آیند ؟ کجاست حمایت از حقوق بشرتان ؟ ننگتان باد ای مدعیان دفاع از حقوق بشر ... 
اما مثل روز روشن است که این بار هم جام قهرمانی را مردم غزه به خانه خواهند برد . مثل دوره های قبل .حال اگر در شش روز نشود در 32 روز و اگر به طول بینجامد در شصت وچهار روز . قطعا ظلم شکست خواهد خورد و بار دیگر اسرائیل سرافکنده می ماند . و حامیان آن نیز در نزد مردم آزاده جهان منفورتر خواهند شد ...