روزگاری وقتی نام کشورآمریکا گفته می شد در ذهنها یک ابرقدرت دست نیافتنی تصور میشد .یک پایش آنسوی دنیا و پای دیگرش این سوی دنیابود وکسی متعرضش نمی شد که اگر می شد یک شبه به آن کشور حمله می کرد ورییس جمهورش را در مقابل چشم جهانیان به بند می کشید و با خود به ناکجا آباد می برد .
آمد آنکه بگوید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند . از آن پس پای آمریکا را از گوشه کنار جهان بریدند و او در اندیشه ساخت هواپیمای rq-170 برآمد تا نامحسوس ودور از چشمهای بیدار به تجسس برخیزد وبرخاست . بزرگ تروریست دست پرورده خودش بن لادن رابا همین ابزاربه زانو در آورد .و...
اما روزی هوس کردکه فضای ایران را آلوده کند.غافل از چشمان پرنور وبیدارپاسداران امام خمینی(ره) . اینبارتیزهوشان ایرانی شکارچی او را شکار کردند و به زیر کشیدند . تا ثابت شود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند .