خدایا با این درد چه کنیم . خدایا در سرزمین امنت حاجیان را به قربانگاهی بردند که نه برای تو ، که بخاطر بی تدبیری و شاید به عمد قربانی کردند . 

خدایا آل سعود حاجیانت را قربانی بی عرضگی خود کردند . خدایا دست انتقامت را از کدام آستین بیرون خواهی آورد؟ خدایا ...