مردم تونس در26روزتونستد بنعل را از کشورشان متواری کنند. مردم مصر هم مسرندانقلابی درمصر به راه اندازند وحسنی مبارک را سرنگون کنند و تحولی ایجاد نمایند .خشم مسلمانان علیه حاکمان جبار منطقه به جوش آمده وانقلاب تونس می تواند آغازی برای به زیرکشیدن این حاکمان سلطنتی باشد . نیاز امروز مسلمانان در کشورهای در حال انقلاب حمایت همه جانبه می باشد . اگراستکبار موفق شود جایگزینهای خود رابر تخت بنشاند ومردم را گمراه کند این حکومتها باقی خواهد ماند و موج انقلابها فروکش خواهد کرد . آگاهی و اطلاع رسانی از مهمترین کمکهامی باشد که رسانه های آزاد واسلامی میتوانندنقش بسیاری در آن ایفا نمایند .