جناب اوباما فرمودند : همه ی گزینه ها درباره ایران روی میز است !!راست میگه . همه چیز روی میز هست . فقط کسی نیست انتخاب کنه .
باید گفت : آقای اوباما یه شانسی بردار .شاید مثل بقیه پوچ نباشه !!طفلکی دست به هر چی زده ازدست داده .عراق .افغانستان .چچن .وال استریت. جاسوسی درایران که انده گندکاریهاش بود .
البته خیلی داره گریه میکنه شاید یه عکس از هواپیمای آرکیو صدوهفتاد بهش بدیم .؟!

                                                      

ضعف در دولت اوباما / کارتون: jason seiler