سوزاندند. ویران کردند.کشتند . ربودند. حجاب دریدند. کجایند مدافعان حقوق بشر؟ کجایند لشکرکشان مدافع انسانیت ؟ کتاب خدا قرآن کریم را در مقابل دیدگان اهل عالم ،کسانی سوزاندند که ادعای خادم الحرمینشان گوش فلک را کر کرده است . مساجد را کسانی ویران کردند که میزبان میلیونها مسلمان از سراسر دنیا در مسجدالحرامند . آه . آه از این غریبی اسلام ناب محمد (ص) آه ازاین مسلمان نماهای وهابی و مسخ شده مسلمان کش . آه از این سکوت مجامعی که برای گرفتن لقمه نانی از دهان سگشان بیداد می کنند وامروز کودکان مظلوم بحرین با گلوله های آتشین آنان در خون خود می غلطند و آنان ناجوانمردانه روی گردانده اند . خدایا به تو پناه می بریم . خدایا از تو کمک می خواهیم . خدایا شیعیان علی تنها نیستند . خدایا امام زمانمان را برسان .                                                            کودکان بحرین