ازبنراین استعمار نو چه میدانید؟ 
نوشته بعدی رابخوانید.

برچسب ها : بنر.استعمار.نساجی  ,