دسته بندیهای ارزشیابی

 الف ) ساده ترین دسته بندی را اسکریون(1967)پیشنهاد کرده است.

وی الگوهای ارزیابی را به تکوینی وپایانی تقسیم بندی میکند؛

1 - الگوی ارزشیابی تکوینی؛

2 - الگوی ارزشیابی پایانی.

 

 ب ) پاپهام الگوها را به سه دسته تقسیم بندی میکند:

1- الگوهای مبتنی بر تححق هدفها؛

2- الکوهای قضاوتی؛

3- الگوهای تسهیل تصمیم گیری.

 

 

ج ) دسته بندی هفت گانه مرکز مطالعات ارزیابی(دانشگاه کالیفرنیا)این دسته بندی هفتگانه به شرح زیر است:(بازرگان1380)

1-الگوهای هدف گرا

2-الگوهای تصمیم گرا

3-الگوهای پاسخگویانه

4-الگوهای مبتنی بر طرحهای تحقیق آزمایشی

5-الگوهای هدف- آزاد

6-الگوهای مبتنی بر مدافعه

7-الگوهای کاربرد گرا

 

 د - دسته بندی ورتن ساندرز (1987):

1 - الگوهای هدف گرا

2 - الگوهای مدیـریت گرا

3 - الگوهای مصرف کننده گرا

 4 - الگوهای مبتنی بر نظر خبرگان

 5 - الگوهای مبتنی بر مدافعه

 6 - الگوهای طبیعت گرایانه و مشارکتی

 

ه - دسته بندی هاوس (1988):

 1 - هدف گرا

 2 - مدیریت گرا (سیپ)

 3 - هدف آزاد

 4 - مبتنی بر نظر خبرگان

5 - اعتبارسنجی

 6 - مبتنی بر مدافعه

 7 - اجرای عمل

 8 - طبیعت گرایانه و مشارکتی

 به نظر می رسد دسته بندی دانشگاه کالیفرنیا و دسته بندی هاوس از ویژگیهای کاملتری نسبت به دیگر دسته بندیها برخوردار است .

دراین دو دسته بندی، ارزشیاب با شناخت مساله پژوهشی می تواند جزیی ترتصمیم بگیرد و دقیقتر فرایند ارزشیابی را طراحی کند .

من فکر میکنم دسته بندی اسکربون وپاپهام کلی باشد و برای ارزشیابی از هدفهای کلی و صرفا آموزشی مورد استفاده قرارگیرد.  (قادری،1393)