یارسول الله . این اولین بارنیست که به شما اهانت می شود . وآخرین بار هم نخواهد بود . از روز اول دعوتت به اسلام ، بودند بت پرستانی که نمی توانستند تورا تحمل کنند و بر سرت خاکروبه می ریختند و باسنگ زخمت  می زدند . یا رسول الله . تو با صبرت در آن روزهای سخت توانستی اسلام را جهانی کنی و امروز خاری باشد در چشم مستکبران و ظالمان ویاوری برای محرومان و ستم دیدگان .  یا رسول الله. امروز هم به ر وشهای مختلف به شما اهانت می شود . یک روز در دانمارک . یک روز در فرانسه . یک روز در آمریکا . و امروز قبطیان و یهودیان دست در دست هم دادند و با ساخت فیلم به شما اهانت کردند که خدا لعنتشان کند . یا رسول الله . امروز بیداری اسلامی چنان خواب راحت ر ا از دشمنان اسلام گرفته که گویی بار دیگر فریاد عمارها و یاسرها و ابوذرها به گوش می رسد . گویی بدر و خیبری دیگر به پا شده . یارسول الله . آن صبری که داشتی را به ما عطا کن تا در این مصیبت خردمندانه اقدام کنیم تا بیداری اسلامی به اوج خود برسد وکاخهای ظالمان را فرو ریزد و جهان برای آمدن مهدیت (عج) آماده گردد .  یارسول الله . یارانت در گوشه گوشه جهان فریاد بر آوردند که مرگ بر آمریکا . مرگ براسراییل و مرگ بر عاملان توهین به ساحت مقدس خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی سلام الله علیها .