این حمید آقای استاد . توی همه ی راهپیمایی های مشهد هست . از اول تا آخر . امروز تا خیلی آخر بود . تازه بعد ازخوندن قطعنامه شروع کرد به شعار دادنای آبدار و دل خنک کن . البته گاهی فراقانونی می شه . حمید آقا راهپیمایی تمومه بسه دیگه . آقا بسه .. اما