هر روزکه از افشای ابعاد اغتشاشات اخیر می گذرد عرصه بر موسوی تنگتر می شود و او در تصمیم گیری برای ایستادگی بیجا یا حاضر شدن در دادگاه درفشار روانی  بیشتری قرار می گیرد . بهترین کاری که موسوی می توانست انجام دهد که در جامعه بتواند سر بالا برد و هم به دوستانش و هم به نظام کمک کند این بود که قبل از تنفیذ به اشتباه خود اعتراف می کرد و خط خود را از بیگانگان جدا می کرد . اکنون که عده ای از هموطنانمان به دلیل سبک سری برخی جناحیون و سیاستبازان فریب آنها را خورده وبعد ازشناسایی به عنوان عوامل  ایجاد اغتشاشات  به عنوان متهم درپیشگاه  قانون حاضر شده اند موسوی وظیفه دارد از آنان حمایت کند . بهترین حمایت این است که شجاعانه در محضر قانون حاضر شود وهمه عواقب کج اندیشی خود را به دوش کشد و عده ای بیگناه و فریب خورده را به کانون خانواده برگرداند .برچسب ها : دادگاه  ,