امام خمینی (ره)می فرمایند : روز قدس روز حیات اسلام است .
پس راهپیمایی روز قدس یادت نره

حضور در راهپیمایی روز قدس و محکوم کردن اعمال دژخیمانه غاصبان فلسطین میتواند مردم عدالت خواه جهان را متوجه کسانی کند که نام رژیم بر خود گذاشته اند وبا قصب سرزمین اجدادی فلسطینیان کشور اسراثیل را تشکیل داده اند .هر حضوری تیری است به چشم این رژیم غاصب . پس به پا خیز برادر و خواهر مسلمان . تا
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی و قبله پیشین مسلمانان وقلب کنونی اسلام را از چنگال غاصبان آن برهانیم .

برچسب ها : راهپیمایی روز قدس  ,