امروز29/11/89 مردم مشهد بعد ازنماز جمعه سران فتنه رامحکوم کردند و از قوه قضاییه  مجازات این سرسپردگان را درخواست کردند .شعارها هم شفاف شفاف بود . الله اکبر . حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست . ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند . رهبر اگرفرمان دهد جان رانثارش می کنیم . مرگ برآمریکا . مرگ براسراییل . مرگ برمنافق . مرگ برضد ولایت فقیه . مرگ برموسوی مرگ برکروبی . مرگ بر خاتمی ...