آیاضریح ساخته شده برای بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام که در حال انتقال به کربلاست ،قبل ازقرار گرفت برروی مزارشریف آن حضرت مقدس است ؟چرا ؟