هشت روزاست مردم مظلوم و مسلمان غزه در آتش و خون هستند . کودکان بی دفاع غزه در آتش خشم وکینه صهیونیستهای غاصب میسوزند و فریادشان به گوش هیچ مدافع حقوق بشری نمی رسد . کجایند آنانی که با اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر در ایران فریاد بشر دوستانه سر می دهند و داد و بیداد سرمیدهند که به انسانها ظلم شد . مگر کورند و نمی بینند که موشکها و بمبهای هواپیماهای فوق پیشرفته رژیم جعلی اسراییل چگونه سر وسینه کودکان و زنان بی دفاع فلسطینی را می درد ؟ چرا لب فرو بسته اند و  بشر دوستی خودرا فراموش کرده اند و نه تنها از آنان حمایت نمی کنند که آنان را محکوم می کنند . کجایند سران مرتجع عرب که فریاد نوع دوستی و نژاد پرستی آنان در زمان جنگ تحمیلی به حمایت صدام آمد و با رزوسیمشان زرادخانه های رژیم بعثی را مملو از اسلحه کردند تا جوانان مومن ایران اسلامی را به خاک وخون بکشند . مگر مردم غزه عرب نیستند . مگر اینان هم زبان شما نیستند . چرا به دادشان نمی رسید ای ترسوهای بزدل . اگر جرات ندارید که خود به حمایت آنان بروید مرزهایتان رابا غزه باز بگذارید تا جوانان برومند و مسلمان و مقاوم کشورهای اسلامی به حمایت آنان بروند و با ارسال دارو وغذا و اسلحه به کمک مردم مظلوم غزه بشتابند . اما
سرکردگان رژیمهای ترسوی عرب بدانند که مقاومت مثل همیشه اسراییل را به زانو در خواهد آورد و با پیروزی این نبرد نابرابر را پشت سر خواهد گذاشت و ننگی بزرگ برپیشانی مدعیان حقوق بشر ورژیمهای ترسوی عرب خواهند گذاشت .


فاز دوم تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه چه می خواهد؟

برچسب ها : غزه.فلسطین.  ,