سردمداران و تروریستهای آمریکایی و صهیونیستی بدانند تا قاسم سلیمانیهابه فضل خدا آنها را روانه جهنم نکنند به بهشت نمی روند . 
یه قاسم سلیمانی