آری حک کنید ،که درزیر خروارها خاک کسی مدفون شد که ، قوی بودوتنومند ، جنگجو بودوستیزه گر، دارا و توانگر،ازایل وتباری نامدار.ساکن در شهری بزرگ.قصری داشت باشکوه. حاکم بخشی از بلاد .وداشتوداشتو داشت...هرچه داشتم بنویسید ویک خط هم بنویسد که او اخلاق نداشت .خودخواه بود ومغرور. درد داشت اما نه درد مردم.حریص بودو طماع . اورفت وثروتی برجای گذاشت وچه لعنتها که برنداشت!...
بنگارید شاید مستمندان ومخلصانی برمزارم بنشینند و دعایی دربخشایشم به درگاه خدا بسپارند.که اگر چنین نشود وای برحال زارم ... 

برچسب ها : قبر.مرگ.قیامت  ,