بااقدام زشت وبیشرمانه آمریکاییها در افغانستان وسوزاندن کتاب آسمانی مسلمانان ، وقت آن رسیده که شعله های بیداری اسلامی باردیگر دامنگیرمستکبرین کاخ سفید شود وشمارش معکوس برای فرار از افغانستان آغاز شود . با حرکت عظیم و غیورانه مردم مسلمان افغانستان دیری نخواهد پایید که ناکامی دیگری برناکامیهای آمریکا افزوده شود و مجبور به خروج از کشور افغانستان شود . انشاء الله .