باردیگرنظامیان بی شرف آمریکایی در افغانستان دست به جنایت علیه اسلام و مقدسات آن زدند . اهانت به قرآن کریم که برای چندین بار توسط ْامریکاییها انجام می شود خشم مسلمانان جهان را برانگیخته است . امیدواریم این اقدامات کستاخانه گاو چرانان آمریکایی که بویی از انسانیت نبرده اند ، سقوط دولت آمریکا را در جهنم خشم مردم آزادیخواه آمریکا نزدیکتر کند . دولت نامردان آمریکا اگرعاملان این اقدام را محاکمه نکنند قطعا مسلمانان ْآنان را محاکمه و با سزای اعمال ننگینشان خواهند رساند .
تااین لحضه 5نفر از مسلمانان افغانستان درتظاهرات علیه این اقدام توسط آمریکاییها کشته شده اند .
مرگ برآمریکا . مرگ برآمریکا