کشیش دیوانه آمریکایی با طرحی گستاخانه مبنی برسوزاندن قرآن در 11 سپتامبرقصد به آتش کشیدن دنیا را دارد . اگر این دیوانه از سوی رهبران دیوانه استکبار حمایت شود و او اولین کبریت این اقدام را بکشد قبل از رسیدن آتش به کتاب آسمانی مسلمانان باید بدانند که جهان آنان به آتش کشیده خواهد شدو کاخهای ظلمشان در آتش خشم میلیونها مسلمان و آزادیخواه غیر مسلمان خواهد سوخت . 
                                                                         

برچسب ها : قرآن  ,