دیروزعاشورا بود .شیعیان در سراسردنیا به عزاداری پرداختند وبرای حسین (ع) ویاران شهیدش اشک باریدند . هر شهر به طریقی . آنچه از پایتخت معنوی ایران انتظار میرفت آن بود که پرشورترین وزیباترین نوع عزاداری در مشهد مقدس برگزار گردد . اما تصاویر تلویزیونی نشان داد که مشهد ناهماهنگ ترین مراسم عزاداری را برگزار می کند . آفرین به مردم تفت،زنجان ،لرستان،کرمان،خرم آباد،گلستان،قم،اردبیل.تبریزو...چه می شود اگر مشهدیها هم درصحن جامع رضوی ،درخیابان امام رضا مراسمرهای هماهنگ وزیبا برگزارشود .چه می شود اگرپرده های رنگارنگ ،طبلهاوفلودهاو سنجها وابزارهای موسیقی جمع شود وعزاداری انجام شود نه ادابازی.

مشهد
تفت

قم