آقای شهردار مشهد ! نماد ساخته شده در میدان فلسطین چه معنایی دارد ؟ چه مفهومی دارد؟ عدد 11 را از هرطرف نشان می دهد. آیا این عدد در حمایت از مردم فلسطین است یا مقاومت ؟ یا نماد و نشانه ای از فراماسونرها ؟؟ !!