امروز خبرگزاریها مخابره کردند که دولت مصر سقوط کرد . جناب حسنی مبارک در تلویزیون ظاهر شده و گفته:  جان من با من کاری

نداشته باشید دولت را عوض می کنم . 

به همین خیال باش !! خداحافظ سلطنت . شاه ایران در جهنم و شاه تونس در عربستان منتظرت هستند . کجا دوست داری بری؟؟