آدمی بدون آرزو زنده نخواهد ماند . چه آرزویی بهتر از اینکه بخواهم بار دیگر خدا دعوتم کند . البته اول شایسته ام کند برای حضور . حضوری که در آن رنگ خودم نباشم .به رنگی باشم که او می طلبد . به رنگی باشم که او با آفریدنم به خود احسنت گفته .
جالبه وقتی در قران می خوانیم که خداوند بی نیاز مطلق ، برای آفریدن انسان به خود احسنت می گوید . حال تصور کنید این انسان به کجا باید برسد و کمال او در چیست .
هر آفریننده ای از مخلوق خود انتظاری دارد و خدا از مخلوق خود چه می خواهد که به خلق او اینچنین افتخار می کند . آه از کسانی که خود رابه جز خدا می فروشند وگاه چه ارزان می فروشند .
و خدا را ....

برچسب ها : مکه.مدینه  ,