وناگاه...
پراز عطر گل یاس شدآن خانه خشتی پراز نور.پرازشور.پرازبال وپرحوربهشتی . زمان مات . خداگرم مباهات .که احسن چه گلی خلق نمودی . علی گرم مناجات پراز نغمه ی تکبیر سماوات .
که ناگاه ..
قدم زد به روی بال ملک عمه سادات . همان غیرت حیدر . همان عصمت صدیقه حیدر . همان زینت دامان علی . زینت دامان پیمبر . همان زینت دامان خدا . زینت محشر .همانی که از او زنده شد پیکر مکتب و همان معنی مذهب . همان نور که تابیددر آن شب .همان دلبر شیرین حسین بن علی .
حضرت زینب (س)

برچسب ها : میلاد زینب (س)  ,