دیدند دشمنان که در این خطه لاف نیست
                   شمشیر دوستان علی در غلاف نیست                                                  
در این قبیله نخل تناور همیشه هست
                              مقداد هست مالک اشتر همیشه هست

اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند
                             سلمان نمرده است اباذر همیشه هست
روشنترین روایت عمار میشویم 
                           در عشق سید علی همه تمار می شویم
 
صف بسته
اند این همه سردارها به شوق
                              یعنی برای پیشکشت سرهمیشه هست.