سلام .نبودید هیچ کدوم .ولی استاد جاویدی تشریف آوردند و برای هفته دیگر تکالیف زیررا دادند .

1- ماهیت پژوهش کیفی چیست وانجام این پژوهش درعلوم تربیتی چه ضرورتی دارد؟

2- ویژگیهای پژوهش کیفی چیست؟

پاسخ با استفاده از 2 منبع اینترنتی و سه منبع چاپی مستند تهیه و تا قبل ازساعت 21 روز دوشنبه هفته آینده برای استاد ایمیل شود .

منبع اصلی درس: کتاب پژوهش کیفی وطرح پژوهش نوشته جان کراسول ترجمه دکتر حسن دانایی فرد و حسین کاظمی انتشارات صفار ویرایش دوم .

    

گل سفید flower white

برچسب ها : پژوهش کیفی  ,