امروز هوای مشهد بارانی بود . شدت باران در ساعت 7:30صبح به حدی بودکه برخی خیابانهای مشهد دچار آب گرفتگی شد . فکر میکردیم کسی برای حماسه عزت و اقتدار و استکبار ستیزی نمی آید . اما ساعت 8:30خیابان امام رضا (ع) مملو از دانش آموزان بسیجی شد که انتهای آنان به میدان 15 خرداد رسید و مسوولین در میدان بیت المقدس حیرت زده شدند که در این باران ؟!! آری جوانان ایران زمین بیدارند . میدانند امروز روز ملی مبارزه با استکبار و زورگویی آمریکاست . امروز روزدانش آموز است و باید اقتدار خود را نشان دهد .
اما تعجب من از رسانه ملی است که چرا هیچ تصویری از حضور دانش آموزان مشهدی پخش نکرد . سیمای استان هم به قطعه ای اندک بسنده کرد . نمی دانم سازمان گروهانی و حضور پرشور بسیجیان مانع بهره برداری آنان شد یا مشکل دیگری وجود دارد ؟ به هر حال این که در صحنه عمل مشهود است توان بیمثال بسیج است که می تواند در هر صحنه ای دشمن شکن باشد .چه به تصویر کشیده شود چه چشم برهم گذارند و از کنارش بگذرند.