فرداموج خروشان ملت پس از اقامه نمازجمعه در سراسر کشور دراعتراض به هتک حرمت به امام امت به حرکت درخواهد آمد و مشت محکمی بر دهان مزدوران غرب خواهد کوبید . فردا بار دیگر دشمن خواهد فهمید که ملت ایران اگر صبور هستند هرگز فراموشکار نیستند ومیدانند که این مرتبه دست آمریکای جنایتکار از آستین چه کسانی برون آمده . پس یک صدا خواهند گفت مرگ بر منافق و مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس. فردا ملت ثابت می کند که هرگز رهبر معظم انقلاب را تنها نخواهد گذاشت و گوش به فرمان رهبری خواهد بود . به امید دیدار در راهپیمایی دشمن شکن روز جمعه .

برچسب ها : 16آذر  ,