صبر مردم . طاقت آقا . جاذبه پذیری انقلاب .تحمل سربازان ولایت .خار درچشم نگه داشتن یاران خمینی . همه وهمه روزی به سر می آید . روزی لبریز می شود ومیپیچد طومار گستاخان مست را . درهم خواهد پیچید مستان بی زنجیر را . اهانت به امام ؟ پاره کردن وسوزاندن تمسال مبارک رهبر کبیرانقلاب ؟ شاید اگر خودش بود دست یارانش را می گرفت که صبر کنید . همچنان که امروز جانشین خلفش چنین کرده . که اگر اندک اشاره ای کند جان برکفان امام برزمینتان نخواهند گذاشت . تا این خونها به جوش نیامده وکاسه صبرانقلاب لبریز نگردیده به توصیه مولا و ولی فقیه گوش کنید و ندامت جویید . تا دست فرزندان خمینی کبیر از دست رهبر دلسوزو آگاه نظام جدانشده به خود آیید .  نگذارید سیلی انقلاب برگونه هایتان نواخته شود که سرخی ریاستهای تان در دوران انقلاب را به سیاهی تبدیل می کند و روسیاهتان می کند . ازاین پس دشمنید نه دوست نادان . از این پس ضد انقلابید  نه معترض انتخابات . ازاین پس جاسوسید نه فریب خورده غرب . ازاین پس معاندید نه گمراه سیاسی . پس تا دیر نشده به خود آیید که وقت تنگ است ... سیلی انقلابی آماده است .

برچسب ها : 16 آذر  ,