جمعه 22بهمن است . امسال تفاوتی با سالهای دیگردارد . دشمن درانتظار رسیدن این روز است تا    عکس العمل مردم رانسبت به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ببیند . آنهابین 22 بهمن واین قانون ارتباط برقرار کرده اند . معتقدند اگر حضور مردم نسبت به سالهای قبل تفاوت کند معنی دار خواهد بود . ؟!! آنها نمیدانند که مردم راهپیمایی 22 بهمن را از وظایف دینی و شرعی خود می دانند . آنها نمیدانند که اگرحتی قانونی در این نظام اشتباه باشد از اصل نظام جدا خواهد بود . اصل نظام اسلام است و راهپیمایی 22 بهمن یادآور زنده شدن اسلام در ایران اسلامی است . پس بیایید تا دیر نشود . بیاییم تا دیر نشود . دشمن را بار دیگر متحیروانگشت به دهان کنیم و بار دیگر به زانو در آوریم و نقشه هایشان را نقش برآب کنیم .        
می بینمتون عزیزان .

برچسب ها : 22بهمن -انقلاب- اسلام  ,